Privatumo politika
Informacija
PRIVATUMO POLTIKA
SLAPUKŲ POLITIKA

FINPRO ĮMONIŲ GRUPĖS PRIVATUMO POLITIKA

 

Finpro įmonių grupė, kurią sudaro toliau šioje privatumo politikoje nurodytos įmonės (toliau – mes arba Finpro) į Jūsų privatumą žiūri labai rimtai ir Jūsų privatumui bei asmeninei informacijai teikia didelę reikšmę. Todėl mes sąžiningai, atsakingai ir teisėtai, laikydamiesi šios privatumo politikos, ES bendrojo duomenų apsaugos reglamento (toliau – BDAR), Lietuvos Respublikos asmens teisinės apsaugos įstatymo ir kitų teisės aktų, reglamentuojančių asmens duomenų saugumą, reikalavimų tvarkome Jūsų asmeninę informaciją.

Šioje privatumo politikoje (toliau – Privatumo politika) pateikiame informaciją apie tai, kokius asmens duomenis ir kokiu tikslu tvarkome, kam galime juos perduoti ir kiek laiko saugome, kokias teises Jūs, kaip duomenų subjektas, turite bei kitą svarbią informaciją, susijusią su Jūsų asmens duomenų tvarkymu.

Papildoma informacija apie tai, kaip tvarkome Jūsų asmens duomenis, gali būti pateikta sutartyse ir kituose su mūsų paslaugų teikimu susijusiuose dokumentuose.

Finpro įmonių (duomenų valdytojų), kurios tvarkys Jūsų asmens duomenis, kaip nurodyta šioje Privatumo politikoje, grupę sudaro toliau nurodytos įmonės:

UAB Finpro group, juridinio asmens kodas 305722002, M. Valančiaus g. 1A-601, Vilnius,

UAB Finpro LT, juridinio asmens kodas 305435148, M. Valančiaus g. 1A, Vilnius,

UAB „Finpro LT 1“, juridinio asmens kodas 305826232, M. Valančiaus g. 1A, Vilnius,

UAB „Finpro LT 2“, juridinio asmens kodas 305880689, M. Valančiaus g. 1A, Vilnius,

UAB „Finpro rent“, juridinio asmens kodas 305677308, M. Valančiaus g. 1A, Vilnius,

bet kuri iš aukščiau nurodytų įmonių toliau atskirai gali būti vadinamos – Finpro bendrove, o kartu – Finpro bendrovėmis.

 

PRIVATUMO POLITIKOS TAIKYMAS

Ši Privatumo politika yra aktuali asmenims, kurie apsilanko mūsų interneto svetainėje www.finpro.lt (toliau – svetainė), naudojasi ar nori pasinaudoti Finpro bendrovės paslaugomis, kreipiasi į bet kurią šioje Privatumo politikoje nurodytą Finpro bendrovę, pateikia jai užtikrinimo priemones, atstovauja kitus asmenis tokių asmenų santykiuose su Finpro bendrove ar yra juridinių asmenų, kurie naudojasi ar ketina pasinaudoti bet kurios Privatumo politikoje nurodytos Finpro bendrovės paslaugomis, vadovai, savininkai, dalininkai, akcininkai, naudos gavėjai, įskaitant galutinius naudos gavėjus, balsavimo teisę turintys asmenys.

Pateikdami mums asmens duomenis svetainėje, joje naršydami, pateikdami užklausą, naudodamiesi svetainėje esančia užklausos formą, Jūs patvirtinate, kad susipažinote su Privatumo politika ir su tuo, kaip mes tvarkome Jūsų asmens duomenis. Jūsų patvirtinimo, kad susipažinote su Privatumo politika mes taip pat prašome mums pateiktuose dokumentuose (pvz. paraiškose, su bet kuria Finpro bendrove sudaromose sutartyse, susitarimuose, anketose).

Svetainėje gali būti nuorodos į kitų bendrovių interneto svetaines, tačiau Privatumo politika netaikoma Jums naudojantis kitų bendrovių interneto svetainėmis. Visuomet perskaitykite kitų paslaugų teikėjų privatumo pranešimus ir tiesiogiai susisiekite su jais dėl Jūsų asmens duomenų naudojimo.

Mes galime pakeisti Privatumo politiką bet kuriuo metu savo nuožiūra arba jeigu to reikalauja teisės aktai. Prieš naršydami svetainėje pasitikrinkite, ar esate susipažinę su aktualia Privatumo politikos redakcija.

 

IŠ KUR IR KOKIĄ INFORMACIJĄ APIE JUS MES GAUNAME

Jūsų asmens duomenis mes gauname tiesiogiai iš Jūsų, kuomet Jūs pateikiate mums užklausas, sudarote ar ketinate sudaryti su Privatumo politikoje nurodyta Finpro bendrove sutartis, užpildote paraiškas dėl Finpro bendrovės paslaugų teikimo, anketas, kitus Finpro bendrovės prašomus dokumentus, bendraujate su mumis socialiniuose tinkluose.

Jums ketinant sudaryti ar sudarant sutartis su Finpro bendrove mes tvarkome šiuos asmens duomenis:

 • su tapatybės nustatymu susijusius duomenis: vardą(-us), pavardę(-es), asmens kodą, gimimo datą, mokesčių mokėtojo kodą, lytį, pilietybę, asmens tapatybės dokumento duomenis, skaitmeninius tapatybės nustatymo duomenis, jei Jūsų tapatybė yra nustatoma nuotoliniu būdu,
 • Jūsų, kaip įmonės/ asmens, kuriai(-iam) atstovaujate, atstovo duomenis: vardą(-us), pavardę(-es), asmens kodą, asmens tapatybės dokumento duomenis, skaitmeninius tapatybės nustatymo duomenis, jei Jūsų, kaip įmonės/ asmens atstovo, tapatybė nustatoma nuotoliniu būdu;
 • kontaktinius duomenis: gyvenamosios vietos adresą, adresą korespondencijai, telefono numerį, el. pašto adresą,
 • su paslauga susijusius duomenis: turto, kurį ketinate išsinuomoti (naudoti lizingo būdu)/ nuomojatės (naudojatės lizingo būdu) ar finansuotis (finansuojatės) kitu būdu, identifikacinius duomenis, su pateiktomis užtikrinimo priemonėmis susijusią informaciją,
 • finansinę informaciją: Jūsų darbo užmokestį, kitas pajamas, pajamų šaltinį, finansinius įsipareigojimus, duomenis apie sudarytus finansavimo sandorius, turtą, įsiskolinimus, banko sąskaitos numerį, kredito istorijos duomenis, atsiskaitymo su bendrove būdą (grynaisiais pinigais ar bankiniu pavedimu),
 • su Jūsų profesija susijusius duomenis: informaciją apie Jūsų darbdavį, užimamas pareigas, dalyvavimą įmonių valdyme,
 • duomenis, susijusius su Jūsų šeimine padėtimi,
 • naršymo svetainėje duomenis, su Jūsų lankymąsi Finpro įmonių grupės administruojamuose socialiniuose tinkluose,
 • kitus duomenis: atsižvelgiant į Finpro bendrovėje įgyvendinamos pinigų plovimo ir teroristų finansavimo prevencijos politikos priemones Jūsų buvimą politiškai pažeidžiamu (paveikiamu) asmeniu, Jums priskiriamą rizikos klasę, duomenis, susijusius su sankcijų Jums taikymu.

Kuomet pateikiate užklausas ar pildote paraiškas dėl paslaugų teikimo svetainėje, mums pateikiate atitinkamoje užklausos, paraiškos formoje nurodytus asmens duomenis, tokius, kaip: vardas, telefono numeris, elektroninio pašto adresas, paslauga, dėl kurios kreipiatės, įmonės pavadinimas ir kita.

Informaciją apie Jus mes galime gauti netiesiogiai iš organizacijų ir asmenų, kuriuos/ kurias atstovaujate, taip pat, Jūsų kaip potencialaus mūsų kliento prašymu, duomenis mums gali teikti tokie asmenys, kaip automobilių pardavėjai, duomenis galime gauti ir iš asmenų, ketinančių apdrausti/ apdraudusiu Jums ketinamą nuomoti (lizinguoti)/ išnuomotą (lizinguojamą) turtą ar turtą, kurį ketinate finansuotis (finansuojatės) kitu būdu ar turtą, esantį užtikrinimo priemonių objektu.

Kai į mus kreipiasi juridiniai asmenys dėl paslaugų teikimo, mes galime gauti Jūsų kaip tokio juridinio asmens atstovo, vadovo, juridinio asmens savininko, dalininko, akcininko, naudos gavėjo, asmens turinčio balsavimo teisę toliau nurodytus duomenis:

 • su tapatybės nustatymu susijusius duomenis: vardą(-us), pavardę(-es), asmens kodą, gimimo datą, lytį, pilietybę, asmens tapatybės dokumento duomenis,
 • kontaktinius duomenis: gyvenamosios vietos adresą, adresą korespondencijai, telefono numerį, el. pašto adresą,
 • kitus duomenis: atsižvelgiant į Finpro bendrovėje įgyvendinamos pinigų plovimo ir teroristų finansavimo prevencijos politikos priemones Jūsų buvimą politiškai pažeidžiamu (paveikiamu) asmeniu, Jums priskiriamą rizikos klasę, duomenis, susijusius su sankcijų Jums taikymu, duomenis apie dalyvavimą juridiniuose asmenyse, buvimą juridinio asmens vadovu ar kitu asmeniu, kuriam priklauso lemiama balsavimo teisė.

Be to, netiesiogiai iš trečiųjų asmenų mes galime gauti tokius pačius duomenis, kokius prašome pateikti iš Jūsų tiesiogiai, kaip nurodyta aukščiau.

Netiesiogiai mes taip pat galime gauti informaciją apie Jus turėdami teisėtą interesą, susijusį su rizikos mažinimu, kuomet Jūsų prašymu priimame sprendimą dėl paslaugos Jums teikimo ar teikiame Jums paslaugas, iš mums prieinamų šaltinių: kredito riziką vertinančių asmenų, registrų, įmonių, valstybinių organizacijų bei galime rinkti informaciją naudodamiesi interneto paieškos sistemomis.

Netiesiogiai iš turto buvimo vietos sekimo paslaugas teikiantiems asmenims, jei Jūs ar kiti asmenys, kuriems perdavėte turtą, negrąžina mums turto ar mes turime pagrįstų įtarimų, kad mūsų Jums perduotas ar mūsų finansuojamas ar užtikrinimo priemonės objektu esantis turtas gali būti paslėptas, negrąžintas ir pan.

Mes taip pat galime netiesiogiai gauti informaciją apie Jus iš valstybinių institucijų, kitų asmenų apie asmenims, turtui padarytą žalą, teisės aktų reikalavimų nesilaikymą, Jums naudojantis turtu, Jums perduotu pagal su Finpro bendrove sudarytas sutartis ar esančiu Finpro bendrovei pateiktų užtikrinimo priemonių objektu ar finansuojamu turtu.

Jei Jūs mums pateikiate informaciją apie kitą asmenį, Jūs privalote tokį asmenį informuoti apie tai, kad jo asmens duomenis pateikėte mums, nurodydami, kad toks asmuo gali susipažinti su jo asmens duomenų tvarkymu šioje Privatumo politikoje ar susisiekdamas su mumis. Pateikdami mums kito asmens duomenis Jūs mums patvirtinate, kad toks kitas asmuo buvo supažindintas su šia Privatumo politika, jo asmens duomenų tvarkymu ir dėl tokio tvarkymo Jūs esate teisiškai susitarę bei dėl tokio asmens duomenų tvarkymo toks asmuo sutiko.

Visus duomenis mums pateikiate laisva valia. Jei Jūs tam tikrų asmens duomenų nepateiksite, gali būti, kad tam tikrų veiksmų mes negalėsime atlikti, pavyzdžiui negalėsime Jums suteikti paslaugos, dėl kurios kreipiatės.

 

KOKIAS TIKSLAIS TVARKOME JŪSŲ ASMENS DUOMENIS

Paprastai mes Jūsų asmens duomenis tvarkome šiais tikslais:

 • sprendimo sudaryti paslaugų teikimo sutartį ir paslaugų teikimo sutarties sudarymo,
 • Jūsų tapatybės nustatymo,
 • Jums ketinamo perduoti/ perduoto, finansuojamo ar užtikrinimo priemonių objektu esančio turto draudimo,
 • administruodami, atsakydami į Jūsų užklausas ar siekdami išspręsti kilusias problemas,
 • siekdami apsaugoti, apginti savo teises ir teisėtus interesus, turtą,
 • įgyvendindami „pažink savo klientą“ principą Finpro bendrovėse,
 • vykdydami teisės aktų, įskaitant tokių kaip pinigų plovimo ir teroristų finansavimo prevencijos, reikalavimus,
 • tobulindami savo paslaugas ir vystydami veiklą,
 • vidaus administravimo,
 • verslo perleidimo ir investicijų pritraukimo tikslais,
 • buhalterinės apskaitos,
 • vykdydami savo įsipareigojimus tretiesiems asmenims (tokiems, kaip Jums perduoto turto savininkams, asmenims, teikiantiems mums turto finansavimo paslaugas),
 • išieškodami ir administruodami skolas, pateikdami teisinius reikalavimus, siekdami jų įvykdymo ir gynimo, patys gindamiesi nuo ieškinių ir skundų,
 • komunikacijos,
 • vykdydami tiesioginę rinkodarą,
 • statistiniais,
 • gaudami Jūsų nuomonę (grįžtamąjį ryšį) apie mus.

Šiame skyriuje nurodytais tikslais Jūsų asmens duomenis mes tvarkome, kai mus tai daryti įpareigoja teisės aktai, sutartis su Jumis, mūsų teisėtas interesas, kai siekiame apsaugoti mūsų, trečiųjų asmenų ar Jūsų turtą ar interesus ar, jei esame gavę Jūsų sutikimą dėl asmens duomenų tvarkymo.

 

ASMENS Duomenų tvarkymas tiesioginės rinkodaros tikslu

Tvarkydami Jūsų asmens duomenis tiesioginės rinkodaros tikslu, Jūsų prašome pateikti sutikimą dėl tokio tvarkymo. Jei sutikimo nepateiksite – šiuo tikslu Jūsų asmens duomenų netvarkysime. Jei sutikimą pateiksite, jo atsisakyti galėsite bet kuriuo metu paspaudę atitinkamą prenumeratos atsisakymo nuorodą Jums siunčiamame pranešime arba kreipdamiesi į mus elektroniniu paštu info@finpro.lt.

Tiesioginės rinkodaros tikslais mes tvarkysime asmens duomenis ne ilgiau nei 3  metus nuo Jūsų sutikimo gavimo arba iki tol, kol atšauksite duotą sutikimą dėl duomenų tvarkymo šiuo tikslu, atsižvelgiant į tai, kas įvyksta anksčiau.

 

ASMENS DUOMENŲ SAUGOJIMO TERMINAS

Mes užtikriname, kad Jūsų asmens duomenys būtų tvarkomi ne ilgiau, negu reikia duomenų tvarkymo tikslams pasiekti, ne ilgiau nei tai numato teisės aktai.

Įprastai asmens duomenis saugosime sutarties vykdymo metu ir 10 metų nuo tų metų, kuriais buvo įvykdyta su Finpro bendrove sudaryta sutartis, paskutinės kalendorinės dienos, nebent ilgesni terminai būtų būtini siekiant pateikti teisinius reikalavimus, apginti teisinius interesus, ar ilgesni saugojimo terminai būtų privalomi vykdant su dokumentų archyvavimu susijusius reikalavimus ar kitus teisės aktuose nustatytus reikalavimus.

Jei sutartis nebus sudaryta, asmens duomenis saugosime 2 metus nuo Jūsų kreipimosi dėl paslaugų teikimo gavimo dienos, nebent laikantis pinigų plovimo ir teroristų finansavimo prevencijos teisės aktų reikalavimų asmens duomenis privalėsime saugoti ilgesnį terminą ar, jei siekiant apsaugoti mūsų interesus ilgesnis asmens duomenų saugojimo terminas būtų būtinas.

Vykdydami pinigų plovimo ir teroristų finansavimo prevencijos teisės aktų reikalavimų asmens duomenis saugosime 8 metus, o kompetentingų institucijų prašymu, asmens duomenų saugojimo terminas gali būti pratęstas 2 metams. Vykdydami pinigų plovimo ir teroristų finansavimo prevencijos teisės aktų reikalavimus šiame Privatumo politikos skyriuje nurodytais terminais taip pat saugosime ir juridinių asmenų vadovų, atstovų, akcininkų, galutinių naudos gavėjų ir pan. asmens duomenis, net ir tuo atveju, jei toks asmuo neturi jokių sutarčių su Finpro bendrovėmis.

Pasibaigus saugojimo terminui surinktus asmens duomenims arba ištrinsime, sunaikinsime arba tokie duomenys taps anoniminiais. Kai kurie kompiuterių failuose saugomi asmens duomenys tam tikrą laiką dar gali būti prieinami pasibaigus jų saugojimo terminui duomenų atsarginių kopijų sistemose, tačiau prieiga prie tokių asmens duomenų yra griežtai ribojama.

 

ASMENS DUOMENŲ SAUGUMAS

Kadangi mes ypatingai vertiname Jūsų asmens duomenų saugumą mes taikome tinkamas technines ir administracines priemonės tam, kad mūsų surinkti asmens duomenys būtų apsaugomi nuo praradimo, neleistino naudojimo ir pakeitimų.

 

KONFIDENCIALUMAS

Jūsų asmens duomenų saugumas mums ypatingai svarbus, todėl visus asmens duomenis mes tvarkome griežtai laikydamiesi konfidencialumo principo.

 

KAM PERDUODAME JŪSŲ ASMENS DUOMENIS

Paprastai Jūsų asmens duomenimis mes nesidaliname su kitais asmenimis. Tačiau tam, kad įvykdytume savo įsipareigojimus, mes galime perduoti asmens duomenis turto pardavėjams, iš kurių Finpro bendrovė ar Finpro bendrovės pasirinktas asmuo įsigis Jums ketinamą nuomoti (naudoti lizingo būdu)/ nuomojamą (naudojamą lizingo būdu) turtą ar kitaip finansuoti ketinamą (finansuojamą) turtą.

Mes taip pat galime perduoti Jūsų asmens duomenis šiems gavėjams:

 • teisines paslaugas mums teikiantiems asmenims,
 • finansines paslaugas mums teikiantiems asmenims,
 • Jūsų įsipareigojimų vykdymo užtikrinimo priemones pateikusiems asmenims,
 • turto atpirkėjui, kuris pasibaigus nuomos (lizingo) paslaugoms, atpirks turtą,
 • Jums išnuomoto (lizinguoto) turto savininkui, jei Finpro bendrovė nėra turto savininkas,
 • buhalterinės apskaitos paslaugas teikiantiems asmenims, auditoriams, kitiems konsultantams,
 • turto draudimo paslaugas teikiantiems asmenims,
 • turto buvimo vietos sekimo paslaugas teikiantiems asmenims,
 • mokėjimo paslaugų teikėjams,
 • bet kuriai Finpro grupės įmonei tiek, kiek būtina užklausų dėl konkrečios paslaugos administravimo, sprendimo dėl paslaugos teikimo priėmimo ar paslaugos teikimo tikslu, Finpro įmonių grupės finansinės apskaitos, audito, įmonių valdymo tikslais, taip pat Finpro grupės įmonėms naudojant bendras informacines sistemas, įrangą,
 • subjektams, tvarkantiems registrus (įskaitant, finansinių įsipareigojimų duomenų bazes, jungtines skolininkų rinkmenas ar kitus registrus, kuriuose tvarkomi asmens duomenys) arba kurie tarpininkauja teikiant asmens duomenis iš tokių registrų, 
 • asmenims ir įmonėms, vykdantiems skolų išieškojimą, nemokumo procesų administravimą, antstoliams, notarams,
 • pasitelktiems duomenų tvarkytojams,
 • valstybės institucijoms, teisėsaugos įstaigoms bei kitiems asmenims Lietuvos Respublikos teisės aktų nustatyta tvarka,
 • kitiems asmenimis (įskaitant būsimus Finpro bendrovės(-ių) verslo pirkėjus, investuotojus), kiek tai susiję su Finpro bendrovės(-ių) verslo ar verslo dalies pardavimu, susijungimais, pirkimais,
 • kitiems gavėjams, kurie nurodyti su Finpro bendrove sudarytoje sutartyje ar kituose Jums pateikiamuose dokumentuose.

Gavę Jūsų sutikimą asmens duomenis galėsime teikti ir kitiems asmenims.

Perduodami Jūsų asmens duomenis kitiems asmenims mes užtikriname perduodamų asmens duomenų saugumą.

 

ASMENS Duomenų tvarkytojai

Kad įvykdytume Jums savo įsipareigojimus, taip pat, kad užtikrintume Finpro bendrovių veiklą mes galime pasitelkti duomenų tvarkytojus, kurie pagal mūsų nurodymus ir mūsų nustatyta apimtimi tvarkys asmens duomenis tiek, kiek tai yra būtina asmens duomenų tvarkymo tikslams pasiekti.

Pasirinkdami duomenų tvarkytojus, mes reikalaujame, kad duomenų tvarkytojai būtų įgyvendinę tinkamas organizacines ir technines saugumą užtikrinančias priemones, užtikrintų asmens duomenų saugumą ir konfidencialumą.

 

DUOMENŲ SUBJEKTO TEISĖS

Šia Privatumo politika mes taip pat informuojame Jus, kokias teises, kaip duomenų subjektas, Jūs turite.

Šia Privatumo politika yra įgyvendinama Jūsų teisė žinoti (būti informuotam) apie savo asmens duomenų tvarkymą. Šią teisę Jūs taip pat galite realizuoti kreipdamiesi į mus Privatumo politikoje nurodytu adresu, elektroniniu paštu.

Jūs turite teisę susipažinti su tvarkomais Jūsų asmens duomenimis ir kaip jie yra tvarkomi. Šią teise Jūs galite pasinaudoti kreipdamiesi į mus Privatumo politikoje nurodytu adresu, elektroniniu paštu. Jūsų prašymu, mes suteiksime informaciją iš kur gavome Jūsų asmens duomenis, asmens duomenų saugojimo laikotarpį, kokie asmens duomenys surinkti, kokiu tikslu juos tvarkome, kam teikiame.

Paprastai tokią informaciją mes Jums teiksime nemokamai, nebent Jūsų prašymai yra akivaizdžiai nepagrįsti arba neproporcingi, visų pirma dėl jų pasikartojančio turinio. Be to, jei Jūsų prašymai yra akivaizdžiai nepagrįsti arba neproporcingi mes turime teisę atsisakyti vykdyti Jūsų prašymą.

Jei savo prašyme nenurodysite informacijos pateikimo formos, informaciją Jums pateiksime tokia pat forma, kokia gautas prašymas.

Teisė prašyti ištaisyti asmens duomenis bei sustabdyti asmens duomenų tvarkymo veiksmus, nustačius, kad duomenys yra neteisingi, neišsamūs ar netikslūs.

Teisė reikalauti sunaikinti asmens duomenis arba apriboti duomenų tvarkymo veiksmus, nustačius, kad asmens duomenys yra tvarkomi neteisėtai arba nesąžiningai.

Teisė nesutikti, kad būtų tvarkomi asmens duomenys, išskyrus atvejus, kai šie asmens duomenys yra tvarkomi dėl mūsų ar trečiojo asmens teisėto intereso, jei Jūsų interesai nėra svarbesni.

Teisę atšaukti duotus sutikimus dėl duomenų tvarkymo Jūs galite įgyvendinti bet kada, kreipdamiesi į mus šioje Privatumo politikoje nurodytais kontaktais, o sutikimą dėl asmens duomenų tvarkymo rinkodaros tikslu atšaukti galite ir paspaudę atitinkamą prenumeratos atsisakymo nuorodą, kuri pateikta Jums siųstame elektroniniame laiške.

Jūs galite prašyti ištrinti visus duomenis, kuriuos esame surinkę apie Jus ir tokiu būdu įgyvendinti teisę „būti pamirštam“. Mes turime teisę atsisakyti tenkinti Jūsų prašymą „būti pamirštam“ teisės aktuose nustatytais atvejais.

Jūs turite teisę reikalauti, kad Jūsų pateikti asmens duomenys, jeigu jie tvarkomi sutikimo ar sutarties pagrindu, ir jeigu jie tvarkomi automatizuotomis priemonėmis, būtų „perkelti“, t. y. persiųsti kitam duomenų valdytojui ar perduoti Jums susistemintu, įprastai naudojamu ir kompiuterio skaitomu formatu, jeigu tai yra techniškai įmanoma.

Jūs turite teisę nesutikti, kad Jums būtų taikomas tik automatizuotas duomenų tvarkymas, įskaitant profiliavimą.

Paprastai mes nepriimame automatizuotu asmens duomenų tvarkymu pagrįstų sprendimų Jūsų atžvilgiu. Jei tokius sprendimus mes vis dėlto priimtume, Jūsų prašymu, mes atliksime sprendimo peržiūrą ir visų svarbių duomenų vertinimą.

Jei mūsų vykdomo Jūsų asmens duomenų tvarkymo teisėtumas Jums kelia abejonę ar Jūs nesate patenkinti susidariusios situacijos sprendimu, Jūs turite teisę dėl tokio asmens duomenų tvarkymo pateikti skundą Valstybinei duomenų apsaugos inspekcijai (adresu L. Sapiegos g. 17, Vilnius, el. pašto adresas ada@ada.lt, interneto svetainė https://vdai.lrv.lt/ar kompetentingam teismui. Mūsų veiksmus ar neveikimą Jūs turite teisę skųsti pats arba per tinkamai įgaliotą atstovą ar ne pelno įstaigą, organizaciją ar asociaciją, atitinkančią teisės aktuose nustatytus reikalavimus.

Jei mums pažeidus Jūsų, kaip duomenų subjekto teises, Jūs patyrėte materialinę ar nematerialinę žalą, turite teisę į žalos atlyginimą.

 

NEPILNAMEČIŲ APSAUGA

Mes neteikiame paslaugų jaunesniems nei 18 metų asmenims. Jei mes sužinome, kad asmens duomenys buvo gauti tiesiogiai iš jaunesnių nei 18 metų asmenų, tokius asmens duomenis mes nedelsiant sunaikiname. Jei esate jaunesnis negu 18 metų, prieš pateikdami informaciją apie save, turite gauti savo tėvų arba kitų teisėtų globėjų sutikimą.

Jei Jūs esate vaiko tėvai ar teisėti globėjai ir manote, kad Jūsų vaikas pateikė mums savo asmens duomenis, nedelsiant informuokite mus apie tai, kad mes galėtume tokius duomenis nedelsiant ištrinti.

 

Socialinės žiniasklaidos priemonės

Mes galime būti susikūrę profilius socialinės žiniasklaidos priemonėse, tokiose kaip Facebook. Jei  ketinate bendrauti su mumis socialinės žiniasklaidos priemonėse, perskaitykite socialinio tinklo valdytojų privatumo pranešimus ir tiesiogiai susisiekite su jais dėl Jūsų asmens duomenų naudojimo.

 

Slapukai

Jums lankantis svetainėje yra naudojami slapukai. Naudojamų slapukų sąrašas yra pateikiamas Slapukų politikoje.

 

JŪSŲ KLAUSIMAI

Jei Jūs turite klausimų, susijusių su šia Privatumo politika ar kitų užklausų, susijusių su Jūsų duomenų apsauga, maloniai kviečiame kreiptis į mus šiais kontaktais:

UAB Finpro LT

Kodas: 305435148

Adresas: M. Valančiaus 1A, LT-03155, Vilnius

El. p.: info@finpro.lt

www.finpro.lt

Taip pat galite susisiekti su paskirtu duomenų apsaugos pareigūnu elektroniniu paštu: e.strimaitis@vialex.lt.

Mes vertiname visus Jūsų klausimus, patarimus ir nuomonę, todėl sieksime Jums atsakyti kuo greičiau.

 

Dėkojame, kad skyrėte laiko susipažinimui su šia Privatumo politika.

 

Ši Privatumo politika paskutinį kartą atnaujinta 2023-08-23.

Šiame skyriuje nurodyti asmens duomenys svetainėje renkami naudojant slapukus.

 

Kas yra slapukai?

Slapukai yra nedidelės apimties failas, kurį svetainė išsaugo Jūsų įrenginyje ir kuris yra naudojamas kiekvieną kartą apsilankius svetainėje. Slapukai leidžia svetainei užtikrinti funkcionalumą, pavyzdžiui: tam tikrą laikotarpį prisiminti Jūsų veiksmus ir pasirinktus nustatymus, pvz. kalbą. Tai užtikrina lengvesnį svetainės naudojimą, kadangi kiekvieną kartą, kai atidarote svetainę ar lankotės skirtinguose jos languose, nereikia pakartotinai pasirinkti nustatymų.

 

Svetainėje naudojame šiuos slapukus:

Pavadinimas

Teikėjas

Aprašymas

Galiojimo pabaiga

Tipas

_ga

finpro.lt

„Google Analytics“ slapukas, skirtas nustatyti svetainės lankytojų tikslus, paruošti ataskaitas svetainės valdytojams apie svetainės veiklą ir pagerinti lankytojų patirtį naudojantis svetaine.

2 metai

HTTP

_ga_#

finpro.lt

„Google Analytics“ slapukas, skirtas rinkti duomenis apie tai, kiek kartų svetainės lankytojas lankėsi svetainėje, taip pat rinkti duomenis apie pirmojo ir paskutinio apsilankymo svetainėje datas.

2 metai

HTTP

_gid

finpro.lt

„Google Analytics“ slapukas, skirtas rinkti statistinei informacijai apie svetainės lankomumą „Google Analytics“ įrankiu (informacija renkama apie svetainės lankymą, IP adresas, apsilankymai, laikas praleistas svetainėje).

1 diena

HTTP

_gat

finpro.lt

„Google Analytics“ slapukas, kuris naudojamas siekiant apriboti „Google“ užfiksuoto duomenų srautą didelio srauto svetainėse.

1 diena

HTTP

collect

google-analytics.com

Naudojamas siųsti duomenis į „Google Analytics“ apie lankytojo įrenginį ir elgesį. Renka statistiką apie lankytoją įvairiuose įrenginiuose ir rinkodaros kanaluose.

Naršymo metu

Pixel

Slapukai įdiegiami Jūsų įrenginyje tik gavus Jūsų sutikimą, išskyrus slapukus kurie yra būtini tinkamam techniniam svetainės veikimui užtikrinti. Negavus Jūsų sutikimo naudoti slapukus dalis svetainės funkcijų gali dalinai ar visiškai neveikti. 

 

Slapukų valdymas

Galite ištrinti visus slapukus įdiegtus į Jūsų įrenginį bet kuriuo metu. Dauguma naršyklių siūlo įsidiegti įrankį draudžiantį slapukų diegimą. Tačiau atkreipkite dėmesį, jog iš karto ištrynus slapukus, kai kurios svetainės funkcijos gali neveikti.

„Google Analytics“ įrankį, kurį įdiegus svetainėje nustatomi aukščiau nurodyti slapukai, teikia įmonė „Google Inc.“, veikianti JAV. 

Norėdami išjungti analitinius slapukus galite įsidiegti Google įrankį skirtą Google Analytics slapukų blokavimui, kuri galite įsidiegti paspaudę ant šios nuorodos. Įspėjame, kad tai gali paveikti Jūsų naršymą ir kituose interneto puslapiuose.

Atkreipkite dėmesį, kad trindami slapukus arba išjungdami slapukų naudojimą ateityje, galite nepasiekti tam tikrų mūsų svetainės dalių ar funkcijų. Jei pakeisite slapukų nustatymus, tai gali paveikti ir kitas jūsų lankomas svetaines.

 

Ši Slapukų politika paskutinį kartą atnaujinta 2023-08-23.